Contact Us

Γενικοί όροι χρήσης

Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται στους ακόλουθους όρους. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστότοπο, εκτός εάν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους. Αυτός ο ιστότοπος έχει αναπτυχθεί από την Bayer AG (στο εξής θα αναφέρεται ως Bayer) και διαχειρίζεται από την ίδια. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να προβούμε σε μερικές ή πλήρεις τροποποιήσεις σε αυτό τον ιστότοπο ή στους Γενικούς ‘Όρους Χρήσης, στους Γενικούς Όρους και Προυποθέσεις και στους Όρους Πώλησης και Παράδοσης. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να προβούμε σε τέτοιες αλλαγές κατά την κρίση μας και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να σας ζητήσουμε, την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε αυτό τον ιστότοπο, να δείτε ξανά τις προϋποθέσεις και να σημειώσετε οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που ενδεχομένως έγιναν.

Παραίτηση από χρήση και όφελος

Όλες οι λεπτομέρειες, έγγραφα και εικονογραφήσεις που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της BAYER. Οποιαδήποτε άδεια χρήσης αυτού του είδους παρέχεται με την προϋπόθεση ότι η σχετική σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα, ότι οι λεπτομέρειες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για προσωπικούς σκοπούς, ότι δεν χρησιμοποιούνται εμπορικά, ότι οι λεπτομέρειες δεν τροποποιούνται καθόλου και ότι όλες οι εικόνες που αποκτήθηκαν από τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με το συνοδευτικό κείμενο.

Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα εμπορικά σήματα σε αυτό τον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της Bayer, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γίνεται αντιληπτό ως δικαιώματα τρίτων. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των σημάτων ή άλλου υλικού απαγορεύεται ρητά και συνιστά παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας, του νόμου περί εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Περιορισμένη ευθύνη

Η BAYER συνέταξε τις λεπτομερείς πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές στηριζόμενη στις γνώσεις και τις πεποιθήσεις της, χρησιμοποιώντας επαγγελματική επιμέλεια. Προσπαθούμε να επεκτείνουμε και να επικαιροποιούμε αυτό το φάσμα πληροφοριών σε συνεχή βάση. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για την παρουσίαση της BAYER και των προϊόντων και υπηρεσιών της. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία αντιπροσώπευση ή καμία εγγύηση δεν δίδεται, ρητά ή σιωπηρά, για την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο. Συγκεκριμένα, πρέπει να σας ζητήσουμε να γνωρίζετε ότι αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι πλέον ενημερωμένες. Συνεπώς, συνιστούμε να ελέγξετε τυχόν πληροφορίες που αποκτάτε από αυτόν τον ιστότοπο προτού τις χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή. Οι συμβουλές που δίνονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν σας απαλλάσσουν από τη διενέργεια των δικών σας ελέγχων στις πιο πρόσφατες συμβουλές μας - ειδικά στα δελτία δεδομένων ασφαλείας και στις τεχνικές προδιαγραφές - και στα προϊόντα μας, με γνώμονα την καταλληλότητά τους για τις προβλεπόμενες διεργασίες και σκοπούς. Εάν χρειάζεστε συμβουλές ή οδηγίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας. Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου δηλώνουν ότι συμφωνούν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο και το περιεχόμενό του με δική τους ευθύνη. Ούτε η BAYER ούτε τρίτοι που εμπλέκονται στη σύνταξη, παραγωγή ή μετάδοση αυτής της ιστοσελίδας μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημιά ή τραυματισμό που προκύπτει από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης ή από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας ή από το γεγονός ότι έχετε βασιστεί σε πληροφορίες που δίνονται σε αυτόν τον ιστότοπο

Ιστοσελίδες προμηθευτών / σύνδεσμοι τρίτων μερών

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους / αναφορές σε ιστότοπους τρίτων μερών. Παρέχοντας τέτοιουςσυνδέσμους, η BAYER δεν δίνει την έγκρισή της στο περιεχόμενό τους. Επίσης, η BAYER δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή την ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από τη χρήση τέτοιων περιεχομένων, οποιασδήποτε μορφής. Οι σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους παρέχονται στους χρήστες της ιστοσελίδας μόνο για λόγους ευκολίας. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε τέτοιους ιστότοπους με δική τους ευθύνη.

Λεπτομέρειες που παρέχονται από εσάς

Ο χρήστης αυτής της ιστοσελίδας είναι πλήρως υπεύθυνος για το περιεχόμενο και την ορθότητα των στοιχείων που αποστέλλει στη BAYER καθώς και για τη μη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε αυτές τις λεπτομέρειες. Ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του στην BAYER να αποθηκεύσει τα στοιχεία αυτά και να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης ή για οποιονδήποτε άλλο καθορισμένο επιχειρηματικό σκοπό, εκτός εάν οι πληροφορίες αφορούν προσωπικά στοιχεία, υπερβαίνοντας τα βασικά δεδομένα ή τα δεδομένα χρήσης όπως ορίζονται στα τμήματα 5 και 6 του γερμανικού νόμου για την προστασία των δεδομένων τηλεπικοινωνιών (Teledienstedatenschutzgesetz). Ειδικότερα, η Bayer δικαιούται να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο τέτοιων μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων ιδεών, εφευρέσεων, σχεδίων, τεχνικών και εμπειρογνωμοσύνης που περιέχονται σε αυτά, για οποιοδήποτε σκοπό, όπως η ανάπτυξη, παραγωγή ή / και εμπορία προϊόντων ή υπηρεσιών και αναπαραγωγή τέτοιων πληροφοριών και να το θέτει στη διάθεση τρίτων χωρίς περιορισμούς.

Διεθνείς χρήστες

Αυτός ο δικτυακός τόπος ελέγχεται, λειτουργεί και ενημερώνεται από την BAYER στο Βερολίνο της Γερμανίας. Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται να παρέχει πληροφορίες σε διεθνές κοινό εκτός των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η BAYER δεν εγγυάται ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι επίσης σωστά εκτός των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου και ειδικότερα ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμα με την ίδια εμφάνιση, στα ίδια μεγέθη ή υπό τις ίδιες συνθήκες. Εάν καλέσετε αυτόν τον ιστότοπο από έναν τόπο εκτός των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου ή κατεβάσετε περιεχόμενο από ένα τέτοιο μέρος, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ενεργείτε σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία που ισχύει σε αυτόν τον τόπο.

Τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να διατίθενται σε διαφορετικές συσκευασίες, σε διαφορετικά μεγέθη συσκευασίας ή με διαφορετικά γράμματα ή σημάνσεις, ανάλογα με τη χώρα.

Στις ΗΠΑ, οι δραστηριότητες διεξάγονται από την Bayer Corporation και / ή τη Bayer AG. Οι πελάτες στις ΗΠΑ καλούνται να απευθύνονται σε έναν από αυτούς τους οργανισμούς.

Πώληση προϊόντων BAYER

Τα προϊόντα μας πωλούνται σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση των Γενικών Όρων Πώλησης και Παράδοσης

Εφαρμόσιμος νόμος

Οποιεσδήποτε νομικές αξιώσεις ή αγωγές σε συνδυασμό με αυτόν τον ιστότοπο ή η χρήση του υπόκεινται στην ερμηνεία των νόμων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εκτός από τις διατάξεις του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και τη Σύμβαση της Χάγης σχετικά με έναν ενιαίο νόμο για τη διεθνή πώληση Προϊόντα της 1ης Ιουλίου 1964 και στη σύμβαση πώλησης των Ηνωμένων Εθνών της 11ης Απριλίου 1980.

Προσωρινές δηλώσεις

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει δηλώσεις με βάση τις τρέχουσες υποθέσεις και τις προβλέψεις της διοίκησης της Bayer. Διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι κίνδυνοι, αβεβαιότητες και άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών μελλοντικών αποτελεσμάτων, της οικονομικής κατάστασης, της ανάπτυξης ή των επιδόσεων της εταιρείας και των εκτιμήσεων που δίνονται εδώ. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν αυτούς που συζητούνται στις δημόσιες εκθέσεις της Bayer, οι οποίες διατίθενται στον ιστότοπο της Bayer στη διεύθυνση www.bayer.com. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για την ενημέρωση αυτών των μελλοντικών δηλώσεων ή για τη συμμόρφωσή τους σε μελλοντικά γεγονότα ή εξελίξεις.