Contact Us

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

Dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej możliwe jest tylko na poniższych warunkach. Prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze strony internetowej, jeżeli nie akceptują Państwo tych warunków. Stronę internetową opracowała spółka Bayer AG (dalej zwana „spółką BAYER”), która jest też jej administratorem. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia strony internetowej oraz do wprowadzania całościowych lub częściowych zmian w jej treści, a także w treści niniejszych Ogólnych warunków korzystania ze strony internetowej, naszych Ogólnych warunków świadczenia usług oraz Warunków sprzedaży i dostawy. Zwracamy uwagę, że zmiany takie możemy wprowadzać wedle własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy zatem, aby przy okazji kolejnej wizyty na stronie internetowej ponownie zapoznali się Państwo z warunkami oraz zwrócili uwagę na ewentualne zmiany i poprawki wprowadzone w ich treści.

Pozwolenie na wykorzystanie i korzyści

Wszystkie dane, dokumenty i ilustracje publikowane na tej stronie stanowią wyłączną własność spółki BAYER. Ewentualnego pozwolenia na korzystanie z nich udziela się pod warunkiem zamieszczenia na wszystkich kopiach odpowiedniej informacji o prawach autorskich, a także pod warunkiem korzystania z nich wyłącznie w celach osobistych, niewykorzystywania komercyjnego oraz powstrzymania się od wprowadzania jakichkolwiek zmian danych, a także pod warunkiem, że wszelkie ilustracje pozyskane ze strony będą wykorzystywane wyłącznie wspólnie z towarzyszącym im tekstem.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na stronie stanowią własność Spółki Bayer, chyba że zostaną w inny sposób oznaczone jako objęte prawami osób trzecich. Zabrania się używania znaków towarowych oraz innych materiałów bez zezwolenia. Stanowi to naruszenie praw autorskich, prawa dotyczącego znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka BAYER opracowała szczegółowe informacje zamieszczone na tej stronie na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, kierując się swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem oraz dokładając należytej staranności. Dążymy do bieżącego poszerzania i aktualizacji tego zakresu informacji. Informacje na tej stronie internetowej mają na celu wyłącznie przedstawienie spółki BAYER oraz jej produktów i usług. Nie składa się żadnych zapewnień ani gwarancji, wyrażonych wprost ani dorozumianych, w zakresie kompletności i poprawności informacji zawartych na tej stronie internetowej. Musimy w szczególności prosić, by mieli Państwo świadomość, że informacje takie mogą nie być już aktualne. Zalecamy zatem sprawdzanie informacji pozyskanych ze strony przed ich wykorzystaniem w jakiejkolwiek formie. Porady zamieszczone na tej stronie nie zwalniają Państwa z konieczności sprawdzenia we własnym zakresie naszych najbardziej aktualnych zaleceń – szczególnie jeżeli chodzi o karty danych bezpieczeństwa oraz specyfikacje techniczne – a także naszych produktów pod kątem ich przydatności do zakładanych procesów i celów. Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych porad lub wskazówek dotyczących naszych produktów lub usług, prosimy o bezpośredni kontakt. Użytkownicy strony internetowej oświadczają, że zgadzają się na dostęp do niej oraz do jej treści na własne ryzyko. Ani spółka BAYER, ani osoby trzecie uczestniczące w redagowaniu, tworzeniu i udostępnianiu strony internetowej nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu lub niemożności dostępu do niej, ani z korzystania lub z niemożności korzystania z niej, ani też z faktu polegania na informacjach zamieszczonych na stronie.

Strony internetowe osób trzecich/łącza

Strona internetowa zawiera łącza/odwołania do stron internetowych osób trzecich. Zamieszczanie takich łączy przez spółkę BAYER nie oznacza akceptacji ich treści. Spółka BAYER nie ponosi także odpowiedzialności za dostępność ani za zawartość takich stron internetowych, ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystania takich treści, bez względu na ich formę. Łącza do innych stron przekazywane są użytkownikom strony internetowej wyłącznie dla ich wygody. Użytkownicy odwiedzają takie strony internetowe na własne ryzyko.

Dane dostarczone przez użytkowników

Użytkownik strony jest w pełni odpowiedzialny za treść i prawidłowość danych przekazywanych spółce BAYER, a także za nienaruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, które mogą wiązać się z takimi danymi. Użytkownik strony wyraża zgodę na przechowywanie takich danych przez spółkę BAYER oraz na ich wykorzystywanie na potrzeby analiz statystycznych lub w innych konkretnych celach biznesowych, chyba że informacje obejmują dane osobowe wykraczające poza zakres danych podstawowych lub danych dotyczących użytkowania, zgodnie z definicją zawartą w ust. 5 i 6 niemieckiej ustawy o ochronie danych w usługach świadczonych na odległość (Teledienstedatenschutzgesetz). W szczególności spółka BAYER ma prawo korzystać z treści takich wiadomości, w tym z pomysłów, wynalazków, projektów, technik i wiedzy eksperckiej w nich zawartej, we wszelkich celach, w tym m. in. w celu opracowywania, produkcji i/lub wprowadzania na rynek produktów lub usług oraz odtwarzania takich informacji i udostępniania ich stronom trzecim bez żadnych ograniczeń.

Użytkownicy zagraniczni

Strona internetowa jest sprawdzana, prowadzona i aktualizowana przez spółkę BAYER w Berlinie, w Niemczech. Ma ona na celu przekazywanie informacji międzynarodowej opinii publicznej poza Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Spółka BAYER nie gwarantuje, że dane przedstawione na tej stronie będą prawidłowe także poza USA i Wielką Brytanią, a także, w szczególności, że produkty lub usługi będą tam dostępne w takiej samej formie, tej samej wielkości oraz na tych samych warunkach. W przypadku odwiedzania strony internetowej lub pobierania treści spoza USA i Wielkiej Brytanii, użytkownik ma odpowiedzialność zapewnić, że postępuje zgodnie z lokalnym prawem obowiązującym w danej lokalizacji.

Produkty wymieniane na stronie mogą być dostępne w różnych opakowaniach, w różnych rozmiarach opakowań lub z różnymi opisami lub oznaczeniami, w zależności od kraju.

Działalność w Stanach Zjednoczonych prowadzi Bayer Corporation i/lub Bayer AG. Klienci w USA są proszeni o zwracanie się do jednego z tych dwóch podmiotów.

Sprzedaż produktów BAYER

Nasze produkty sprzedawane są zgodnie z obowiązującą wersją Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy.

Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia prawne lub postępowania sądowe związane z niniejszą stroną internetową albo z korzystaniem z niej podlegają interpretacji zgodnej z prawem Federalnej Republiki Niemiec, z wyjątkiem zasad międzynarodowego prawa prywatnego oraz ustawy jednolitej o zawieraniu umów międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Hadze dnia 1 lipca 1964 roku, a także Konwencji ONZ o sprzedaży z 11 kwietnia 1980 r.

Stwierdzenia wybiegające w przyszłość

W treści niniejszej strony mogą być zawarte stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na bieżących założeniach oraz prognozach kadry zarządzającej spółki Bayer. Różne znane i nieznane rodzaje ryzyka, niepewności oraz inne czynniki mogą prowadzić do istotnych różnic pomiędzy rzeczywistymi przyszłymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem lub działalnością spółki a zamieszczonymi tu szacunkami. Czynniki te obejmują elementy wskazane w publicznie dostępnych sprawozdaniach spółki Bayer, zamieszczonych na stronie internetowej spółki Bayer pod adresem: www.bayer.com. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację tych oświadczeń wybiegających w przyszłość, ani za ich zgodność z przyszłymi wydarzeniami.