Contact Us

Oświadczenie dotyczące prywatności

Spółka Bayer ma świadomość, że bezpieczeństwo prywatnych danych użytkowników naszej strony jest niezwykle istotne. Poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych użytkowników. Chcielibyśmy zatem, aby wiedzieli oni, jakie dane przechowujemy, a jakie usuwamy. W niniejszym oświadczeniu dotyczącym prywatności chcielibyśmy także poinformować Państwa o stosowanych przez nas zabezpieczeniach.

Zbieranie danych

Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swoich danych osobowych. Nie ma obowiązku przekazywania swoich danych osobowych jako warunku korzystania ze strony, z zastrzeżeniem zakresu koniecznego, by dostarczyć użytkownikowi produkt lub usługę na jego życzenie. Dane użytkowników korzystających z naszej strony są przechowywane na naszych serwerach w różnych celach związanych z bezpieczeństwem. Dane te mogą obejmować nazwę dostawcy usługi internetowej, stronę, z której użytkownik został przekierowany na naszą witrynę, strony, na które zostanie on z niej przekierowany, a także adres IP użytkownika. Dane te mogą potencjalnie doprowadzić do identyfikacji użytkownika, ale nie są w ten sposób przez nas wykorzystywane. Wykorzystujemy dane w celach statystycznych, ale zachowujemy anonimowość każdego indywidualnego użytkownika, tak aby nie mógł on być zidentyfikowany. Jeżeli dane osobowe są przekazywane innym podmiotom w celu dostarczenia żądanych przez użytkownika produktów lub usług, lub też w innych celach, na które użytkownik wyraził zgodę, korzystamy z rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które zapewniają przestrzeganie stosowanych przepisów o bezpieczeństwie danych.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe zbieramy tylko wtedy, kiedy zostaną nam przekazane przez użytkownika podczas rejestracji, wypełniania formularzy lub przesyłania wiadomości email w ramach zamawiania produktów lub usług, przekazywania zapytań lub wniosków na temat zamawianych materiałów lub w podobnych sytuacjach, w których użytkownik dobrowolnie udostępnia swoje dane. Baza danych oraz jej zawartość pozostają w spółce, u administratorów danych lub usługodawców, którzy występują w naszym imieniu i są wobec nas odpowiedzialni. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane przez nas ani przez naszych przedstawicieli osobom trzecim w żadnej formie, chyba że uzyskaliśmy zgodę użytkownika lub jesteśmy do tego zmuszeni zgodnie z prawem. Zachowujemy kontrolę oraz pozostajemy odpowiedzialni za wykorzystywanie wszelkich danych osobowych ujawnionych nam przez użytkowników. Niektóre dane mogą być przechowywane lub przetwarzane w pamięci komputerów znajdujących się w innych jurysdykcjach, takich jak USA, gdzie prawo o ochronie danych może być inne niż w kraju użytkownika. W takich przypadkach dbamy o wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń, zgodnie z którymi administrator danych w takim kraju musi chronić takie dane w sposób równoważny ze tym, w jaki są one zabezpieczane w kraju użytkownika.

Cel użytkowania

Zbierane przez nas dane będą wykorzystywane jedynie w celu dostarczania użytkownikom wymaganych produktów lub usług, lub w innych celach zatwierdzonych przez użytkownika, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

Prawo dostępu i edycji

Użytkownik ma prawo dokonania przeglądu i edycji swoich danych osobowych przechowywanych w naszym systemie, jeżeli uważa, że są one nieaktualne lub nieprawidłowe. Należy w tym celu wysłać wiadomość email na adres znajdujący się w stopce redakcyjnej lub skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych pod podanym niżej adresem.

Prawo wycofania zgody

Użytkownik ma prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na dalsze korzystanie ze swoich danych osobowych. Należy w tym celu wysłać wiadomość email na adres znajdujący się w stopce redakcyjnej lub skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych pod podanym niżej adresem.

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest nam to potrzebne, aby wyświadczyć usługi zamawiane przez użytkownika lub takie, na które wyraził on zgodę, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym).

Korzystanie z plików „cookies”

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki „cookies”, które pomagają poprawić wydajność funkcjonowania strony. Pliki „cookies” to pliki identyfikacyjne, które nasz serwer internetowy może przesłać na komputer użytkownika w celu identyfikacji jego komputera w czasie trwania sesji. Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczną akceptację tego rodzaju plików. Można jednak także dokonać dezaktywacji przechowywania plików „cookies” lub dostosować ustawienia przeglądarki tak, aby informowała użytkownika zanim zapisze pliki na komputerze.

Bezpieczeństwo

Spółka Bayer korzysta z zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane użytkowników przed ingerencją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Wszelkie dane osobowe przekazywane spółce Bayer przez użytkownika są szyfrowane podczas transmisji, co zapobiega ich ewentualnemu wykorzystaniu przez osoby niepowołane. Stale dokonujemy weryfikacji naszych procedur bezpieczeństwa w oparciu o nowe rozwiązania techniczne.

Dzieci

Biorąc pod uwagę duże znaczenie ochrony prywatności osób niepełnoletnich, nie zbieramy, nie przetwarzamy, ani nie wykorzystujemy na stronie internetowej żadnych informacji dotyczących osób, o których wiemy, że nie ukończyły 13 roku życia, bez uprzedniej, możliwej do zweryfikowania zgody ich opiekuna prawnego. Opiekun taki ma prawo na żądanie uzyskać dostęp do informacji przekazanych przez dziecko i/lub wystąpić o ich usunięcie.

Informacje dotyczące praw

Masz następujące prawa:

  • Prawo do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas;
  • Prawo do żądania korekty, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania danych osobowych;
  • Prawo do sprzeciwu przetwarzaniu z powodu naszego uzasadnianego interesu, interesu publicznego lub profilowania, chyba, że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne i uzasadnione względu, które mają wyższość nad osobistymi interesami, prawami i wolnościami, lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu stwierdzenia, dokonania lub obrony roszczeń prawnych;
  • Prawo do przenoszenia danych;
  • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych;
  • W dowolnym momencie można wycofać zgodę na gromadzenie,przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w powyższych rozdziałach opisujących przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody.

Aby skorzystać z tych praw, należy kierować wnioski na kontakt podany poniżej.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności danych należy skorzystać z formularza kontaktowego lub skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych pod następującym adresem:

Data Protection Officer (Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

Bayer AG

51368 Leverkusen – Germany

Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o prywatności może być od czasu do czasu aktualizowane. Aktualizacje naszego Oświadczenia o prywatności będą publikowane na naszej Stronie internetowej. Zalecamy regularne odwiedzanie strony, aby być na bieżąco informowanym o możliwych aktualizacjach.